SEXUOLOGIE - BRNO > O naší ordinaci > Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů - GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů - GDPR

1) INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR
a
2) DOHODA O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V NESTÁTNÍM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Správce MUDr. Jiří Čalkovský, se sídlem v Brně – Žabovřesky, Sovova 7, IČ 60552441 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při  poskytování zdravotních služeb v  souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům pouze nahlédnutím po dohodě s lékařem, neboť zdravotní záznamy jsou výtvorem a majetkem lékaře. Můžete požádat o výpis z dokumentace. (Služby jsou však hrazené pacientem.)

Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje. Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Název: Ambulance ženského lékaře a sexuologa Tel.: 731 031 627
Sídlo: 616 00 Brno – Žabovřesky, Sovova 7 e-mail: sexgyn@seznam.cz

************************************************************* Pozn. Závazný je aktuální písemný a pacientem podepsaný originál, nepodepsaný tiskopis může být situačně upraven. *************************************************************
Pozn. k níže uvedené DOHODĚ: Závazný je aktuální písemný a pacientem podepsaný originál, který může být situačně upraven.

DOHODA O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
V NESTÁTNÍM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

uzavřená mezi
poskytovatelem zdravotních služeb a správcem osobních údajů v provozovaném nestátním zdravotnickém zařízení:
IČO: 60552441 IČL: 72998129, MUDr. Jiří Čalkovský se sídlem v Brně - Žabovřeskách, Sovova 7
(dále jen jako lékař nebo NZZ, poskytovatel, správce)
a
paní, panem (příjmení a jméno, titul): …………………………………………………………………………...
(dále uváděn/a jako pacient)
identifikační číslo ZP (event. - rodné číslo.): ………………………………………………………………………………..

bytem: …………………………………………………………………………pojištění u ZP:……………………………….
Info!: Samoplátci: Úvodní admin. poplatek +( Úvodní sex.psych.vyš.1990,-Kč + Sex-androl.vyš. a celkové. tělesné vyš. +1000Kč = 2990,-.Kč)………

I. Rozsah služeb
Lékař poskytuje odbornou zdravotní péči 1) ženám v základních oborech gynekologie a porodnictví a
2) dále mužům i ženám v oboru sexuologie včetně oborů se sexuologií hraničních na základě erudice. Pojištěncům VoZP-201 a ZPMVČR-211 jsou výkony poskytovány na účet zdravotní pojišťovny (dále jen ZP) dle aktuálních
smluvních pasportizací a za předpokladu řádné registrace pacienta v příslušné ambulanci zdejšího NZZ.
Ostatní pacienti si výkony platí přímo v ordinaci jako samoplátci dle aktuálního ceníku NZZ. Aby byla zachována dostupnost a kvalita péče, považuje NZZ za vhodné poskytovat pacientům s jejich souhlasem navíc i nadstandardní služby a to za přímou platbu v případě, že výkony jsou mimo smluvní pasportizaci NZZ se ZP, nebo na vlastní přání pacienta. (viz: http://www.sexuologie-brno.cz/-Cenik-).
Před výkonem za přímou platbu lékař pacienty vždy informuje o indikaci - účelu, způsobu provedení a možných rizikách zdravotnického výkonu, ale také o ceně. Tyto informace je lékař povinen pacientovi sdělit.
Uvedené NZZ neposkytuje pohotovostní službu a proto výkony na účet zdravotní pojišťovny jsou výhradně na objednání v ordinační době. Pacient bere na vědomí charakter práce v oborech a s tím i formu objednávání na den a časovku po osobní nebo telefonické dohodě se sestrou nebo s lékařem.
Dle součané legislativy osoby mladší 18ti let mohou podstoupit vyšetření jen s ověřeným písemným souhlasem svých zákonných zástupců.

II. Vzájemná ujednání a doporučení včetně osobních dat ve smyslu GDPR
Pacient bere na vědomí a dává souhlas k zavedení údajů o své osobě, zdravotním stavu a poskytnutých zdravotních výkonech do písemné i digitální dokumentace zdravotnického zařízení.
Poskytovatel s informacemi nakládá ve smyslu aktuálních předpisů GDPR.
Podpisem této Dohody pacient m.j. stvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů ve zdejším NZZ včetně práv pacienta s tímto souvisejících a to předložením aktuálního dokumentu „INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR“,
nebo paralelně viz: http://www.sexuologie-brno.cz/Informace-pro-pacienty-o,76 ).
Pacient dává lékaři souhlas, že ho může kontaktovat na TEL.:……………………….e-mailu:………………………..
ADRESE:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Pacient bere na vědomí a souhlasí s Rozhodnutím poskytovatele, že poskytovatel nebude požadovat (s výjimkou případů, které nevyhnutelně stanoví zákon) písemný souhlas pacienta k žádnému zdravotnickému výkonu a uložení nezbytné dokumentace včetně vyšetření sexuologickým pletysmografem (viz: http://www.sexuologie-brno.cz/Sexuologicky-pletysmograf ), sexonácvikové terapie, hypnoterapie atp. výkonů zasahujících i do intimity pacienta. Tím není dotčena skutečnost, že pacient je lékařem informován a každý výkon je prováděn na základě ústního nebo situačního souhlasu pacienta.
Aby bylo bezpečně zabráněno případným nedorozuměním v souvislostech s intimnostmi a osobními daty v oborech gynekologie a sexuologie, tímto byl pacient poučen před podpisem této dohody o subjektivních hranicích osobních intimit a to i s doporučením klást lékaři i doplňující otázky před i při objednáním se k výkonu a aby lékaře ihned upozornil na případně nepříjemně prožívanou situaci a požádal o vysvětlení.

Pacienti poskytnou lékaři součinnost při zdravotnickém výkonu a při kontrole průběhu léčebného procesu včetně dodržování léčebného režimu a při opatřeních směřujících k odvrácení nemoci tak, aby se vyvarovali všech odstranitelných zdravotních rizik. V případě výraznějšího zhoršení zdravotního stavu s nebezpečím z prodlení, je pacient povinnen navštívit bez prodlevy lékaře i v jiném aktuálně nejblíže dostupném zdravotnickém zařízení v oboru a o tomto vyšetření pak neprodleně informovat lékaře výše uvedeného NZZ.
V těchto souvislostech lékař pacientům doporučuje pravidelně absolvovat lékařské prohlídky a dodržovat doporučený léčebný režim, dispenzární a stanovené roční preventívní prohlídky. I v sexuologické ambulanci, zejména při užívání léku zde předepsaných, nebo v kombinaci s jinými léky, je nezbytné absolvovat minimálně 1x za rok komplexní vyšetření včetně vyšetření tělesného, tj. v rozsahu úvodního vyšetření. (Samoplátci mohou uplatnit slevu cca 1000,-Kč, absolvují-li roční vyšetření nejpozději po uplynutí 12+1 měsíců od data posledního ročního vyšetření. včetně vyš. tělesného. Po promeškání termínu je roční vyšetření následně účtováno za plnou cenu úvodního komplexního vyšetření).
Případnou oficiální stížnost má právo pacient podat dle směrnice stanovující postup vyřizování stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb., (zákon o zdravotních službách) . Písemná stížnost se podává přímo poskytovateli, který je povinen stížnost evidovat a vyřídit do 30 až 60 dnů.

***

Informovat partnera nebo partnerku o vyšetření a souvislostech s tímto spojených může lékař pouze v přítomnosti pacienta ve zdravotnickém zařízení a to výhradně s jeho slovně vyjádřeným souhlasem. Poskytovat další informace o zdravotním stavu i jiným osobám (rodině a jiným lékařům na základě jejich podnětu) si pacient přeje:
NEINFORMOVAT x INFORMOVAT (nehodící se škrtněte ! )
V případě „INFORMOVAT“ musí být zde uvedeno jméno, příjmení, datum narození a případně i číslo OP osoby, která může být lékařem informována i v nepřítomnosti pacienta. Pacient prohlašuje, že osobní data této osoby zde uvádí s jejím souhlasem. (V případě „neinformovat“ - ponechat prázdné.)

……………………………………………………….. ………………………………………… ………………………..
jméno a příjmení osoby, která může být informována její datum narození a vztah k pacientovi číslo jejího OP


III. Vzájemná ujednání o platbách
Přímé platby lékaři jsou na základě svobodné volby pacienta a předem dohodnuté výše úhrady dle ceníku NZZ. (Pacient se může i v ordinaci před výkonem kdykoliv informovat osobně, nebo viz: http://www.sexuologie-brnoCenik-
JIŽ SVÝM OBJEDNÁNÍM A ZEJMÉNA PAK VSTUPEM DO ORDINACE LÉKAŘE, NEBO ODBĚREM A PŘEDÁNÍM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PACIENT VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS S TOUTO DOHODOU A S AKTUÁLNÍMI CENOVÝMI KALKULACEMI. Edukace bez tělesného vyšetření a Úvodní a Laboratorní vyšetření se hradí předem, stejně tak vyšetření na přání právnické osoby.
PACIENT SE ZAVAZUJE K ÚHRADĚ ZA PŘÍMOU PLATBU v případech:
1) JE POJIŠTĚNCEM NESMLUVNÍ ZDR. POJIŠŤOVNY, NEPROKÁŽE SE PLATNÝM PRŮKAZEM SMLUVNÍ ZP.
2) VÝKONY NA VLASTNÍ PŘÁNÍ fyzické nebo právnické osoby (zaměstnavatele atp.), platí se předem. Výkony, které nemohou být z jiných důvodů účtovány zdravotní pojišťovně. Platby jsou v hotovosti a nevratné.
3) PACIENT BERE NA VĚDOMÍ, ŽE ZRUŠENÍ OBJEDNANÉ ČASOVKY TOLERUJE NZZ NEJPOZDĚJI 2 PRACOVNÍ DNY PŘED OBJEDNANOU ČASOVKOU A TO OSOBNĚ NEBO OSOBNĚ TELEFONICKY. Za takto neomluvené časovky (a to i v případě výkonů na účet zdravotní pojišťovny) NZZ účtuje smluvní poplatek 50% z ceny objednaného kontrolního vyšetření, nejméně však á 300,-Kč. V případě laboratorního vyšetření a zejména úvodního vyš. nejméně 1000,-Kč. Dvakrát a více neomluvená objednání bere NZZ jako důvod k vyloučení pacienta z péče. To však nevylučuje nárok NZZ uplatňovat pohledávku od pacienta. Dodržení přesného časového termínu ze strany lékaře je závislé na zdravotním stavu aktuálně ošetřovaných pacientů a proto pro lékaře přesná časovka není zcela zavazující.
4) Vyšetření mimo řádné objednání na časovku (mimo akutní v ohrožení života z prodlení) nebo mimo ordinační dobu hradí pacient +100% a v sobotu a v neděli a o svátcích, pak je příplatek +100%, nejméně však +1000,-Kč.
5) NEDOSTAVÍ-LI SE VČAS K ZÁLOHOVĚ OBJEDNANÉMU VYŠETŘENÍ, ZÁLOHOVÁ PLATBA ZCELA PROPADÁ VE PROSPĚCH NZZ (např. sexuologický plethysmograf, psychoterapie, nadstandardní edukace, akupunktura, laboratorní vyšetření zejména na pohlavně přenosné choroby, spermiogram aj.) V případě zájmu o nový termín nevyužitého vyšetření je třeba zálohovou platbu zopakovat.
6) Anonymní vyšetření, nebo neprokáže-li se platným průkazem totožnosti, hradí si vyšetření předem a nevratně v hotovosti včetně poplatku za anonymní vyšetření.

IV. Pacienti jsou povinni:
1) při každém vstupu do ordinace prokázat svoji totožnost (nejedná-li se o anonymní vyšetření na vlastní přánípacienta za přímou platbu+100%) a nahlásit jakoukoliv změnu osobních i zdravotních údajů včetně léků předepsaných jinými lékaři, zejména NITRÁTŮ a léků ovlivňujících srdeční činnost a krevní tlak atp.
2) Pacienti na účet zdravotní pojišťovny:
a) bez vyzvání předložit platnou průkazku příslušné zdravotní pojišťovny a občanský průkaz,
b/ bezodkladně nahlásit ošetřujícímu lékaři změnu evidence u zdravotní pojišťovny a to do 8 kalendářních dnů a následně opakovaně a ihned i při prvním vyšetření po této události.
3/ Nahlásit případnou změnu svého ošetřujícího lékaře (gynekologa, sexuologa) a v tomto případě i písemně zrušit tuto dohodu. Při nedodržení těchto podmínek se pacient/ka vystavuje riziku vymáhání přímé úhrady za provedené výkony poskytovatelem nebo pojišťovnou prostřednictvím kompetentních zařízení

V. Závěrečná ustanovení
Tato dohoda pozbývá platnosti s datem sepsání a podpisem další obnovené dohody ve zdejším NZZ. Dohodu lze zrušit písemně oboustranně, nebo jednou ze smluvních stran a to s datem písemného doručení. Dohoda pozbývá platnosti automaticky po 12 + 1 měsíční odmlce od data poslední osobní návštěvy pacienta uvedené ve zdravotní dokumentaci zdejšího NZZ . Doporučuje se po jednoroční odmlce podepsat novou aktualizovanou dohodu. Povinnost pacienta uhradit případné pohledávky přetrvává i po zrušení této Dohody. V případě pohledávky nebo v případě jakéhokoliv rozporu se zainteresováním jiné strany (např. pojišťovna, soud, lékařská komora atp.) pacient touto Dohodou zprošťuje lékaře jeho závazků a to v souvislostech identifikace pacienta včetně úplné průkaznosti pacientovi poskytnutých služeb. Dohoda je archivována po dobu nezbytně nutnou dle aktuální legislativy. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou provedeních po jednom pro každého účastníka Dohody. Účastníci prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají vzájemně na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si Dohodu přečetli a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Brně dne...................... ………………………………………. ......................................................
podpis poskytovatele nebo jeho zástupce podpis - písemný souhlas pacienta
jméno a příjmení velkými tiskovými písmeny
Verze aktualizace 2018//05/25

Důležité upozornění: Podpisem písemné Dohody následně v ordinaci nejsou rušeny případné pohledávky pacienta vůči NZZ vyplývající z přijatých podmínek přijatých pacientem při objednání.

vytisknoutzpět