CENÍK
INFORMAČNÍ SEZNAM CEN POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627


JAK PROBÍHÁ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
úvodní i kontrolní
JE HRAZENO ZDRAV. POJIŠŤOVNOU
ZPMVČR a VoZP

POZOR!:

Úvodní sexuologické vyšetření (kód 39021) pojišťovny hradí pouze 1x za dobu 350+1 dnů bez ohledu na lékaře a místo. V době kratší si pacient hradí úvodní vyšetření na místě přímou platbou. Následné návštěvy ordinace pak již jsou na účet zdr. pojišťovny. V tomto smyslu pacient/ka vědom si právních důsledků podepisuje čestné prohlášení.

CENÍK JE URČEN PRO SAMOPLÁCE
a pro nadstandardní služby


www SEXUOLOGIE ***** www GYNEKOLOGIE***** www SPERMIOGRAM
www Vyšetření na pohlavně přenosné nemoci - STD

CENÍK SEXUOLOGIE PRO SAMOPLÁTCE:

platnost od 1.11. 2019

PACIENT VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS
s aktuálními cenovými kalkulacemi svým závazným i telefonickým objednáním na den a časovku a dále vstupem do ordinace lékaře nebo předáním biologického materiálu.
Ceník je dostupný na www.sexuologie-brno a v písemné formě je dostupný na vyžádání přímo v ordinaci.

Úhrady placených výkonů jsou u nás pouze za přímou platbu.
PLATEBNÍ KARTY NEBEREME !

První návštěva je účtována jako úvodní sexuologické vyšetření a to včetně požadavku "jen konzultace". I při poradenství nebo konzultaci je třeba vycházet z informací získaných minimálně z anamnézy a z rozboru partnerské vztahové a sexuální situace. A to je již obsah základního úvodního sexuologického vyšetření.

 • POZOR!: Zrušení objednaných termínů kontrol a úvodních vyšetření (i telefonicky ) tolerujeme pouze 2 pracovní dny předem, jinak požadujeme platbu za nevyužité vyšetření! Na sms nereagujeme! Poplatek za nevyužité objednané sexuologické vyšetření na časovku: 50% z předpokládané ceny. Minimálně však 500,-Kč a za nevyužité úvodní vyšetření 1500,-Kč.
  Za nevyužité zálohově objednané specializované výkony se záloha nevrací!

 • ON-LINE EDUKACE SEXUOLOGA S PACIENTEM NA DÁLKU - byla zrušena! MIMOŘÁDNÉ ON-LINE EDUKACE (jako přípravná součást úvodního sexuologického vyšetření) jsme zrušili vzhledem k ukončení opatření s Covid 19, ale také vzhledem k omezeným terapeutickým možnostem této metody komunikace, ale také vzhledem aktuálním složitým licenčním předpisům k provozování on-line služeb v privátní ordinaci.
 • MINIMÁLNÍ EDUKACE NEBO MINIMÁLNÍ KONTAKT REGISTROVANÉHO PACIENTA S LÉKAŘEM (v ordinaci nebo telefonicky)

  Krátká edukace na přání pacienta. Vystavení stručného dokladu na základě závěrů při minulém vyšetření, (ale ne výpis z dokumentace) do 450,-Kč, do 5-10 min.+ 15min k odeslání receptu a povinná podrobná administrativa vč. zápisu edukace, tj celkem minimálně 15-20min. Účtováno do salda.

 • .ÚVODNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ + případně včetně sex.-andrologického tělesného vyšetření pohlavních orgánů: 2900,-Kč

  (privátní hodinová konzultace do 60 až 90 min. včetně 30 minut na zápis zdravotnické dokumentace lékařem)

T.j. úvodní komplexní vyšetření, nebo opakované komplexní vyš. po více než 1 roce. (Mj. zejména podrobná anamnéza, rozbor partnerské vztahové a sexuální situace, případně základní tělesné vyšetření pohlavních orgánů, situační doporučení s vysvětlením možností a forem diagnostického a léčebného postupu, aj.) Obvykle je vhodné následně absolvovat rozšířené tělesné vyšetření včetně základního vyšetření sex.-andrologického.

 • ROZŠÍŘENÉ TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ - dohodou nad zákl. sex. andrologické: 1000,-Kč.
  Je poskytováno pouze současně s komplexním sex.vyšetřením. Je-li vyšetření realizováno mimo návaznost na úvodní komplexní vyšetření, pak se připočítává výkon a platba minimálně za cílené vyšetření!

  (Tj. rozšířené tělesné sexuologicko-andrologické vyšetření o prvky ambul. vyšetření z oborů: interna, chirurgie, neurologie, andrologie aj. Vyšetření je zaměřeno i na vyloučení vážných onemocnění, která mohou ovlivňovat sexuální poruchy, nebo komplikovat léčbu.)
 • ROČNÍ KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POSKYTUJEME NAŠÍM PACIENTŮM SE SLEVOU 1000,-Kč, Sleva je poskytnuta za předpokladu, že pacient absolvoval u nás rozšířené tělesné vyšetření s komplexním ročním vyšetřením za dobu kratší než 12+1 měsíc. Po promeškání uvedených termínů je roční vyšetření již účtováno za plnou cenu komplexního vyšetření úvodního + tělesného!
 • .CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ včetně tělesného vyš.. pohl. orgánů: 1900-Kč

  včetně nezbytného základního tělesného vyšetření pohlavních orgánů, do 60minut, tj. od 20 do 40 min. čistého času, lékař má z každých 30min. 10 min. na administrativu.
  NELZE POSKYTNOUT JAKO ÚVODNÍ VYŠETŘENÍ!
  a) Vyšetření s novou problematikou, např. doporučení dalších diagnostických metod s vysvětlením nebo vyhodnocení nových hodnot vyšetření s edukací. Změna léčebného postupu nebo medikace s podrobným poučením pacienta.
  b) Vyšetření po více než 6ti měsících od posledního vyšetření
  c) Edukace s psychoterapií (situační podpůrná a racionální pst.) nebo se sexonácvikovou terapií do 60 minut (40+20min.)

 • .KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: á 870,-Kč.

  do 30 minut (do 20 min. +10 min. administrativa)do 3 až 6ti měs. po vyš. předchozím. Nad 20 minut se platba zvyšuje, tj. opakuje se a přičítá se. Nad 30 (40)min je účtováno již vyšetření rozšířené nebo přímo cílené.

  ROZŠÍŘENÉ KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: á 1200,-Kč

  účtované výjimečně namísto cíleného vyšetření Např.: * s vyhodnocením předchozích výsledků je třeba rozšířit laboratorní vyšetření dalším odběrem biologického materiálu (obvykle za dobu kratší než 4-6 měs. od poslední návštěvy).
  *Edukace nad novými patologickými výsledky vyšetření.
  *Edukace s poučením při změně medikace..
  *Rozšíření o krátkou situační a racionální psychoterapie.
  *Obecně všechna vyšetření absolvovaná po více než 3 až 6 měs. a vyšetření nad 20 min. nejsou-li již účtována jako vyšetření cílené.


  CENY PLACENÝCH SLUŽEB V JINÝCH SEXUOLOGICKÝCH ORDINACÍCH:

  odkazy na:


 • Paušální příspěvek na nadstandardní náklady spojené s navýšenou činností administrativní a organizační povahy a s navýšenými materiálně technickými náklady včetně zvýšené časové náročnosti (a situačně včetně nákladů spojených aktuálně s COVID-19 s náklady na snížení zdravotních rizik), vše dohodou s pacientem.

  Tento dobrovolný příspěvek je vhodné pacientem uhradit při jeho převzetí do systematické péče, tj. obvykle při druhé návštěvě a následně při první návštěvě v kalendářním roce obvykle s aktualizací Dohody včetně GDPR.
  Tento příspěvek není úhradou za léčebnou či preventivní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Je to poplatek za činnost a prostředky, které pojišťovny nehradí,
  tj. např. nadstandardní jednorázový materiál včetně ochranných pomůcek a navýšení činností administrativní a organizační povahy omezující časovku určenou pro pacienta, což se lékař dle možností snaží pacientovi nadstandardně přizpůsobit. Dále za tento obnos mají naši klienti mj. zajištěno bezproblémové objednávání na den a časovku, tj. maximální diskrétnost a soukromí, flexibilní možnost objednání a kratší objednací lhůty, včasné informování o změnách na straně poskytovatele péče - vše se zohledněním osobních údajů dle GDPR. Toto není úplný výčet navýšených administrativně-technických služeb našeho klinického zařízení včetně k tomu nezbytných materiálně-technických prostředků, pravidelných servisů, certifikátů atp. Recepty bez osobní návštěvy pacientům nevystavujeme a cestou sms neodesíláme!
  Každý pacient má právo příspěvek odmítnout. Poskytnutí zdravotní (léčebně-preventivní) péče hrazené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění tedy není podmíněno zaplacením poplatku. Klienti neplatící poplatek jsou i nadále v péči našeho zdravotnického zařízení a zdravotnické výkony jsou jim poskytovány s omezením, nebo pouze v rozsahu omezeném dle plného smluvního rozsahu příslušné zdravotní pojišťovny.

  Roční administrativní příspěvek neplatí:

  Pacienti při první návštěvě ordinace, pokud není pacient ihned převzat do systematické péče po dohodě s lékařem.
  Nepracující starobní důchodci (nad 65 let) a pacienti v plném invalidním důchodu
  Děti a mladiství do 18 let
  Pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem
  Pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů


 • Ceník VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU
  (nebo postkoitálního testu ženě - PCT)

Rozborem ejakulátu se hodnotí množství, pohyblivost, stavba spermií a četné další hodnoty sdělující možnosti úspěšnosti početí. V naší ordinaci obdržíte o vyšetření podrobný písemný protokol obsahující i vyjádření k pravděpodobnosti oplození a doporučení další léčby. Biologický materiál k vyšetření spermiogramu můžete přinést i z domu.
VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU JE DIAGNOSTICKY PŘÍNOSNÉ ABSOLVOVAT SOUČASNĚ I S TĚLESNÝM VYŠETŘENÍM MUŽE (tj. varianta C nebo D - viz níže), ale respektujeme případné přání klienta realizovat jen laboratorní vyšetření A.
Vzhledem k časové náročnosti je třeba objednání předem na den a časovku s udáním ROZSAHU POŽADOVANÉHO VYŠETŘENÍ: Je třeba si vybrat jednu ze 4 možností:

VÝBĚR ZE 4 MOŽNOSTÍ ZAKÁZEK A,B,C,D:

A) Za 2200,-Kč:Laboratorní vyšetření spermiogramu
bez edukace, tj. pouze předání písemného protokolu do vlastních rukou pacientovi, bez edukace s lékařem. Protokol obsahuje i podrobné písemné vyjádřením lékaře s doporučením dalších možností diagnostiky a léčby, nebo dalšího řešení. Pozn.:Vzhledem ke 2 návštěvám je verze A dražší než verze B.


V případě požadavku následné osobní edukace (pohovoru) pacienta s lékařem nad výsledky spermiogramu je třeba se objednat na den a časovku v rozsahu platby minimálně kontrolního vyšetření.
Nebo si objednat návštěvu s cílenou edukací za cca 1900,-Kč, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas pacienta.

B)
za 1995,-Kč: EXPRES LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU

se zasláním protokolu e-mailem na pacientem požadovanou adresu dle podmínek GDPR. Protokol obsahuje podrobnou slovní interpretaci laboratorního vyšetření s doporučením další léčby. Dodáno obvykle do 4 až 12 hodin.
Možno si objednat samostatný termín na den a časovku k osobní edukaci s lékařem - jako v bodě A.


C)
KOMPLEX: SEXUOLOGICKO-ANDROLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ + SPERMIOGRAM + TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ

2 návštěvy celkem 5795Kč:
1. návštěva:
Úvodní KOMPLEXNÍ SEX.-ANDROLOGICKÉ KLINICKÉ VYŠETŘENÍ
+ TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ MUŽE
+ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU
2. návštěva:
Edukace s lékařem nad výsledky všech vyšetření a doporučení další léčby. Možnost společné edukace i s partnerkou (v ceně). K tomu je však třeba písemný souhlas muže i ženy (na místě Dohoda včetně povinného GDPR). Doporučení možností a forem léčby individuálně, nebo muž i žena společně.


D)

Doporučujeme!

SPERMIOGRAM
+
KLINICKÉ A TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SPECIALISTOU

DOPORUČENÍ:
Při řešení partnerské neplodnosti doporučujeme nezbytně a neodkladně absolvovat ÚVODNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ROZŠÍŘENÉ O ZACÍLENÍ NA PLODNOST.
BALÍČEK 8400,-Kč: 2-3 návštěvy:
1) Úvodní sexuologické vyšetření + andrologické vyšetření včetně zacílení na plodnost včetně celkového tělesného vyšetření včetně vyšetření pohlavních orgánů 2) Laboratorní vyšetření spermiogramu + labor. vyšetření souboru hormonů andrologické endokrinologie. 3) Interpretace výsledků vyšetření a doporučení další léčby s předáním protokolu. Ve Variantě C je edukace muže společně i s partnerkou poskytnuta zdarma, je však třeba od muže i od ženy písemný souhlas s podáním informací v souvislostech s vyšetřením a léčbou včetně GDPR. Tělesné vyšetření muže je diagnosticky i prognosticky velmi důležité.
Plodnost není vhodné hodnotit pouze laboratorním vyšetřením ejakulátu a spermií bez osobního vyšetření pacienta. Je třeba vyhodnotit i tělesné vyšetření pohlavních orgánů a celkový zdravotní stav muže včetně hormonů. Jen tak je možno se VČAS vyjádřit k možnostem a formám léčby a pravděpodobnosti úspěchu léčby. Následně je vhodné uvažovat o léčbě celého páru jako o léčbě celé biologické jednotky, ale nelze opomíjet i jiné okolnosti, zdravotní, vztahové, sociální, osobnostní atp.


V souvislostech s vyšetřením plodnosti můžete (ale nemusíte) objednat si návštěvu s edukací s lékařem s poradenstvím o možnostech a formách diagnostiky a léčby neplodnosti (za cenu cíleného vyšetření - varianta C to má již zahrnuto v ceně), kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas muže i ženy (na místě Dohoda včetně povinného GDPR).


 • Dle závěrů výše uvedených vyšetření je možno uvažovat o vhodnosti
  VYŠETŘENÍ POHLAVNÍCH HORMONŮ, testosteronu, estrogenů, VČETNĚ JEJICH GONADOTROPNÍCH HORMONŮ FSH, LH, PRL + ShBG + případně tumor-markeru prostaty PSA).

  M.j. bývá také zvažováno podstoupit vyšetření HORMONŮ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, nejlépe u muže i ženy. Ceny jsou PO DOHODĚ LÉKAŘ-PACIENT se zohledněním aktuálních cen laboratoří + cíl. vyšetření nebo edukace. Pacient je vždy informován aktuálně před platbou bezprostředně před odběrem krve. Odběrem krve dává pacient souhlas s cenovou relací za všechny objednané výkony.

 • TELEFONICKÁ EDUKACE LÉKAŘE S PACIENTEM, nebo MINIMÁLNÍ KONTAKT S LÉKAŘEM (krátkodobé vystavení dokladu na základě závěrů při minulém vyšetření, ale ne výpis z dokumentace) 250,-Kč do 5-10 min.
 • INFORMATIVNÍ POHOVOR (ne vyšetření) S BLÍZKÝMI OSOBAMI PACIENTA u nás vyšetřovaného lze realizovat pouze proti písemnému a ověřenému souhlasu pacienta, tato administrativa je v ceně. (cca 40 minut včetně 10ti minut na zápis):1000,-Kč.
 • Krácený minimální kontakt pacienta ve zdrav. zařízení do 3-5 minut. 50,-Kč
 • VÝPIS Z DOKUMENTACE NA PŘÁNÍ PACIENTA: od 800,-Kč za každých započatých 30 min. za jeden list + 50,-Kč za každou další stranu.
  Výpis z dokumentace na přání pacienta je za úhradu jako samoplátci.
 • Požádá-li jiný lékař písemně o zaslání výpisu pacienta (pojištěnce s námi smluvní pojišťovny v době realizace vyšetření) na adresu jeho ordinace, hradí výpis smluvní pojišťovna. Pacient však musí k požadavku výpisu poskytnou písemný souhlas osobně v sex. ordinaci včetně sepsání protokolu GDPR. Tj. + administrační poplatek 150,-Kč. (Není-li výpis na vlastní žádost pacientky, registrovaným pacientkám Výkony 01040 (do 30 min.) hradí smluvní zdr. pojšťovna. Ostatní 600,-Kč jak je uvedeno výše)
 • EDUKACE LÉKAŘE JINOU POVĚŘENOU OSOBOU proti řádnému písemnému dokladu stvrzeným ověřeným souhlasným podpisem pacienta. Každá započatá hodina á 2000,-Kč včetně času sepsání protokolu o této návštěvě (10 minut z každých 30 minut) . Časovku včetně jejího rozsahu je třeba domluvit předem se závazným objednáním. Tj. hradí se předem 2000Kč za 40 min. čistého času edukace + 10-15 min. admin.
 • VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM:
  2 sady cca á 3800,-Kč včetně přidružených výkonů včetně psychoterapie.

  Laboratorní PPG měření lékařem - je nutno připočítat přítomnost lékaře a další lékařské výkony. Pacient je včetně laboratorního PPG vyšetření s lékařem minimálně 2 až 2,5 hodiny i více. Pacient s lékařem absolvuje pocitový rozbor a situační psychoterapii. Tento soubor vyšetření má význam nejen diagnostický, ale i terapeutický.
  (Odchodem pacienta výkon pro lékaře nekončí, lékař grafy měří a dále zpracovává, celkem 4-5 hod, vyšetření upřesňuje a uvádí do podrobné písemné protokolární formy. (Pozn.: Práce lékaře dle Kalkulačních listů VZP je cca 4 hod za 1 PPG bez psychoterapie.)

  KOMPLEX VŠECH TĚCHTO VÝKONŮ: 2x PPG vyšetření + psychoterapie je u nás za uvedenou výhodnou cenu:
  Tj.:
 • 2x PPG projekce s měřením a vyhodnocení lékařem (5h práce)
 • lékař u laboratorního výkonu (1,5h práce)
 • sdělení předběžných výsledků vyšetření a nastínění možností a forem léčby
 • pocitový rozbor se situační psychoterapií podpůrnou a racionální s využitím situace ihned po měření, kdy má pacient ještě vše v pocitové paměti a může s tímto vědomě i nevědomě pracovat (cca 1h práce)

 • Vzhledem k časové náročnosti vyšetření objednáváme pacienty pouze závazně proti nevratné záloze 3500,-Kč vázané na den a časovku objednanou pacientem a na základě podrobného poučení pacienta lékařem.
 • POZOR! Změny nadstandardních výkonů jsou vyhrazeny, ZÁVAZNÝ JE AKTUÁLNÍ CENÍK v písemné podobě dostupný v čekárně ordinace, na vyžádání u sestry nebo u lékaře. Před každým výkonem za přímou platbu vás lékař poučí o výkonu včetně platby.
-*

VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI

Vyšetření na STD - pohlavně přenosná onemocnění - pohlavní choroby. Cena je odvislá od aktuálních cen laboratoří. Poskytujeme pouze screeningový soubor vyšetření, (nikoliv jednotlivé vyšetření samostatně), tj. poskytujeme níže uvedený KOMPLEX - KLINICKÉ VYŠETŘENÍ + KOMPLEX LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ za cca 11 tis.Kč, tj. 2 až 3 návštěvy ordinace: Soubor vyšetření včetně administrativy obsahuje:
1) úvodní sexuologické vyšetření zaměřené na STD včetně depistáže se zohledněním legislativy, kterému předchází nezbytná písemná Dohoda včetně GDPR
2) tělesné vyšetření
3) návštěva s odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením
4) soubor laboratorních vyšetření včetně přesné a citlivé metody PCR stanovením patogenů dle jejich DNA v biologickém materiálu. Více viz samostatný článek STD
5) 1x kontrolní nebo cílené sexuologické vyšetření s interpretací výsledků
6) poučení o zákonných opatřeních při STD a poučení o předcházení STD
7) protokol s výpisem a vyhodnocením uvedených vyšetření

Případná léčba je doporučena k řešení do specializované venerologické ambulance (krajské nebo okresní nemocnice dle spádu), zejména v případě onemocnění s povinností hlášení. Léčbu bez povinnosti hlášení poskytovanou v privátní ordinaci si pacienti připlácejí jako cílené sexuologické vyšetření a to včetně následných kontrolních vyšetření včetně kontrolního laboratorního vyšetření - hradí se předem zálohově.

NEJČASTĚJI POSKYTOVANÁ ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH:

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627