CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Naší prioritou je zachování absolutní diskrétnosti a nadstandardu kvalitních odborných služeb. Proto poskytujeme nadstandard i mimo výkony poskytované zdravotními pojišťovnami. Ordinuje v oborech erudovaný lékař - atestovaný specialista. *Jak probíhá sexuologické vyšetření
www SEXUOLOGIE * www GYNEKOLOGIE * www SPERMIOGRAM * www VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY - STD

Diskrétní odborné ordinace

MOBIL:731 031 627

SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
úvodní i kontrolní
JE PLNĚ HRAZENO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU: ZPMVČR a VoZP

CENÍK JE URČEN PRO SAMOPLÁCE
a pro nadstandardní služby

Úhrady placených výkonů jsou u nás
pouze za přímou platbu.
PLATEBNÍ KARTY NEBEREME !

Svým závazným i telefonickým objednáním na den a časovku a také vstupem do ordinace lékaře nebo předáním biologického materiálu

PACIENT VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS

s aktuálními cenovými kalkulacemi včetně plateb za nevyužité vyšetření. Vstupem do ordinace se pacient zavazuje uhradit minimálně základní platbu, tj. kontrolní nebo cílené nebo komplexní úvodní vyšetření, a to včetně poradenství a edukace:
Případné navýšení platby je dáno rozsahem další požadované nebo smluvené zakázky pacienta dle ceníku. Administrativní poplatek, dobrovolný příspěvek.
Ceník je dostupný na www.sexuologie-brno a v písemné formě na vyžádání přímo v ordinaci.

První návštěva
je účtována jako úvodní sexuologické vyšetření a to včetně požadavku "jen konzultace". I při poradenství nebo konzultaci je třeba vycházet z informací získaných minimálně z anamnézy a z rozboru partnerské vztahové a sexuální situace. A to je již obsah základního úvodního sexuologického vyšetření.

Zrušení objednaných termínů
kontrol a úvodních vyšetření (i telefonicky ) tolerujeme pouze 2 pracovní dny předem, jinak požadujeme platbu za nevyužité vyšetření! Pro všechny pacienty přitom platí povinnost uhradit ordinaci náklady, které vzniknou důsledkem toho, že se pacient bez správné a včasné omluvy nedostaví na plánované vyšetření. Tato povinnost vyplývá z dokumentu Práva a povinnosti pacientů.
Na sms nereagujeme! Poplatek za nevyužité objednané sexuologické vyšetření na časovku: 50% z předpokládané ceny. Avšak minimálně 500,-Kč a za nevyužité úvodní vyšetření 2000,-Kč. V případě 2x opakované pacientem nevyužité objednané návštěvy ordinace, tyto pacienty již neobjednáme!

Za zrušené nebo nevyužité zálohově objednané specializované personálně a časově náročné výkony (dohodou nevratná záloha na časovku, např. PPG), se záloha nevrací!

***

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

Kliknutím na níže uvedené podtržené odkazy se dostanete na řádek s podrobnými informacemi o obsahu výkonů:

 • ADMINISTRATIVA - INFORMOVANÝ SOUHLAD atp. 250,-Kč až 500Kč  *************************************************************
 • OSTATNÍ VÝKONY a PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
  O OBSAHU JSOU UVEDENY NÍŽE:

 • ÚVODNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

  Časovka do 60 až 90 min. včetně 30 minut na zápis zdravotnické dokumentace lékařem
  T.j. úvodní komplexní vyšetření, nebo opakované komplexní vyš. po více než 1 roce. Mj. obvykle podrobná anamnéza, rozbor partnerské vztahové a sexuální situace, základní tělesné vyšetření pohlavních orgánů, situační doporučení s vysvětlením možností a forem diagnostického a léčebného postupu, aj. Obvykle je vhodné následně absolvovat rozšířené tělesné vyšetření včetně základního vyšetření sex.-andrologického.
  Pozor: Úvodní sexuologické vyšetření (kód 39021) pojišťovny hradí pouze 1x za dobu 350+1 dnů bez ohledu na lékaře a místo. Tj. v době kratší než 350+1 den od poslední návštěvy u jiného lékaře sexuologa se hradí úvodní vyšetření na místě přímou platbou dohodou. Následné kontroly a cílená vyšetření jsou pak již na účet zdr. pojišťovny. V tomto smyslu je pacient/ka vědom si právních důsledků, podepisuje čestné prohlášení.

 • ROZŠÍŘENÍ O CELKOVÉ TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ:

  Je poskytováno pouze současně s komplexním sexuologickým vyšetřením. Je-li vyšetření realizováno mimo návaznost na úvodní komplexní vyšetření, pak se připočítává výkon a platba za komplexní, (případně cílené) vyšetření!
  (Tj. rozšířené tělesné sexuologicko-andrologické vyšetření o prvky klinických vyšetření z oborů: interna, chirurgie, neurologie aj. Vyšetření je zaměřeno i na vyloučení vážných onemocnění, která mohou ovlivňovat sexuální poruchy, plodnost nebo komplikovat léčbu.)
  Tělesné sex.- andrologické vyšetření: 1200,-Kč, Samostatné androl. vyš. 2000,-Kč
  Tělesné sex.- gynekologické vyšetření: 1200 až 2000,-Kč

 • ROČNÍ KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POSKYTUJEME NAŠÍM PACIENTŮM SE SLEVOU 1000,-Kč,

  Sleva je poskytnuta za předpokladu, že pacient absolvoval u nás rozšířené tělesné vyšetření s komplexním ročním vyšetřením za dobu kratší než 12+1 měsíc. Po promeškání uvedených termínů je roční vyšetření již účtováno za plnou cenu komplexního vyšetření úvodního + tělesného!

 • CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

  do 60minut, tj. od 20 do 40 min. čistého času, lékař má z každých 30min. 10 min. na administrativu. Pozn.: Nelze poskytnout jako úvodní vyšetření !
  a) Vyšetření s novou problematikou, např. doporučení dalších diagnostických metod s vysvětlením nebo vyhodnocení nových hodnot vyšetření s edukací. Změna léčebného postupu nebo medikace s podrobným poučením pacienta.
  b) Vyšetření po více než 6ti měsících od posledního vyšetření
  c) Edukace se situační, racionální a podpůrnou psychoterapiínebo se sexonácvikovou terapií do 60 minut (40+20min.)

 • KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

  Časovka do 30 minut (do 20 min. +10 min. administrativa)do 3 až 4 měsíců po vyšetřením předchozím za předpokladu absolvování komplexního ročního vyšetření.
  Nad 20 minut se platba zvyšuje, tj. přičítá se. Nad 30 (40)min je účtováno již vyšetření rozšířené nebo přímo cílené.

 • ROZŠÍŘENÉ KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

  účtované výjimečně dle náročnosti vyšetření namísto dražšího cíleného vyšetření. Obecně všechna vyšetření absolvovaná po více než 4 až 6 měs. případně vyšetření nad 20 min. nejsou-li již účtována jako vyšetření kontrolní.Např.: * S vyhodnocením předchozích výsledků je třeba rozšířit laboratorní vyšetření dalším odběrem biologického materiálu (obvykle za dobu kratší než 4-6 měs. od poslední návštěvy).
  *Edukace nad novými patologickými výsledky vyšetření.
  *Edukace s poučením při změně medikace..
  *Rozšíření o krátkou situační a racionální psychoterapie.

 • MINIMÁLNÍ KONTAKT - KRÁTKÁ EDUKACE REGISTROVANÉHO PACIENTA S LÉKAŘEM
  (TELEFONICKY nebo výjimečně v ordinaci):

  V případě telefonátu pacienta je toto účtováno do salda. Časovka 5 až 15 minut včetně 10 min. na administrativu lékaře k povinnému podrobnému zápisu do dokumentace. Krátká edukace např. na přání pacienta, nebo vystavení stručného dokladu na základě závěrů při minulém vyšetření, ale NE výpis z dokumentace..

 • VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM

  2 sady měření a vyhodnocení PPG včetně racionální a podpůrné situační psychoterapie. Celkem cca 5 až 6 hodin práce lékaře, včetně cca 2 až 2,5 hod. měření a edukace s pacientem. Pacient před vyšetřením podepisuje informovaný souhlas.
  Toto vyšetření nelze poskytovat samostatně a před tímto vyšetřením je třeba absolvovat úvodní sexuologické vyšetření. Vyšetření je pouze za přímou platbu. Laboratorní PPG měření lékařem - je nutno připočítat přítomnost lékaře a další lékařské výkony - viz níže. Pacient je včetně laboratorního PPG vyšetření s lékařem minimálně 2 až 2,5 hodiny i více. Po ukončení měření je pacient lékařem informován o předběžných výsledcích vyšetření a s tímto současně s lékařem absolvuje pocitový rozbor a situační psychoterapii. Tento soubor vyšetření má význam nejen diagnostický, ale i terapeutický.
  (Odchodem pacienta výkon pro lékaře nekončí, lékař grafy měří a dále zpracovává, celkem 4-5 hod, vyšetření upřesňuje a uvádí do podrobné písemné protokolární formy. (Pozn.: Práce lékaře dle původních Kalkulačních listů VZP je cca 4 hod za 1 PPG bez psychoterapie.)
  KOMPLEX VŠECH TĚCHTO VÝKONŮ: 2x PPG vyšetření + situační psychoterapie je u nás za uvedenou výhodnou cenu:
  Tj.:
  * 2x PPG projekce s měřením a vyhodnocení lékařem (4-5h práce)
  * lékař u laboratorního výkonu (1,5h práce)
  * sdělení předběžných výsledků vyšetření a nastínění možností a forem léčby
  * pocitový rozbor se situační psychoterapií podpůrnou a racionální s využitím situace ihned po měření, kdy má pacient ještě vše v pocitové paměti a může s tímto vědomě i nevědomě pracovat (cca 1h práce)

  Vzhledem k časové náročnosti PPG vyšetření objednáváme pacienty na toto vyšetření pouze závazně proti nevratné 50% záloze na platebním dokladu písemně vázané na neměnnou závaznou časovku na den a hodinu objednanou pacientem a na základě podrobného poučení pacienta lékařem.
  Pacient podepisuje Informovaný souhlas.

***

PLODNOST:
SCREENING FERTILITY
A
SCHOPNOSTI SEXUÁLNÍ AKTIVITY MUŽE:

Rozborem ejakulátu se hodnotí množství, pohyblivost, stavba spermií a četné další hodnoty sdělující možnosti úspěšnosti početí. V naší ordinaci obdržíte o vyšetření podrobný písemný protokol obsahující i vyjádření k pravděpodobnosti oplození a doporučení další léčby. Biologický materiál k vyšetření spermiogramu můžete přinést i z domu v čisté lékovce (neomývat saponáty!), nebo lépe přinést ve sterilní zkumavce, kterou si zakoupíte v lékárně.

DOPORUČENÍ:
S CÍLEM VYLOUČIT TĚLESNÉ A FUNKČNÍ VADY, ZEJMÉNA VARLAT, JAKO PŘÍČINU NEPLODNOSTI, JE DIAGNOSTICKY PŘÍNOSNÉ SOUČASNĚ S VYŠETŘENÍM SPERMIOGRAMU ABSOLVOVAT I TĚLESNÉ SEXUOLOGICKO-ANDROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (tj. varianta C viz níže)
, ale respektujeme případné přání klienta realizovat jen laboratorní vyšetření A nebo B.

Všechna vyšetření se hradí zálohově při první návštěvě za účelem vyšetření spermiogramu.
VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU - SPG

(nebo u ženy vyšetření postkoitálního testu - PCT, kdy se připočítává platba za gynekologické vyšetření)
Všechny varianty balíčků spojených s vyšetřením spermiogramu hradí pacient zálohově při zadání zakázky.
 • A)
  LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU:

  2 návštěvy bez STD a bez edukace.
  1.)Krátká konzultace s lékařem při předávání biologického materiálu a platbě za dohodnutou zakázku.
  2.)Při druhé osobní návštěvě předává obvykle sestra pacientovi písemný protokol proti podpisu a to do vlastních rukou pacientovi, tj. bez edukace s lékařem. Písemný protokol již obsahuje podrobné písemné vyjádřením lékaře s doporučením dalších možností diagnostiky a léčby, nebo dalšího řešení.
  Pozn.:Vzhledem ke 2 návštěvám je verze A náročnější a tudíž i dražší než expres verze B.

  .
  V případě požadavku následné osobní edukace (pohovoru) pacienta s lékařem nad výsledky spermiogramu je třeba se objednat pak samostatně na den a časovku v rozsahu platby minimálně kontrolního vyšetření.
  Nebo si můžete objednat návštěvu s cílenou edukací cenově adekvátně jako cílené vyšetření, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas pacienta. • B)
  EXPRES LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU (bez STD)

  se zasláním protokolu e-mailem na pacientem požadovanou adresu dle podmínek GDPR. Protokol obsahuje podrobnou slovní interpretaci laboratorního vyšetření s doporučením další léčby. Dodáno obvykle do 4 až 6 hodin.
  Možno si objednat samostatný termín na den a časovku k osobní edukaci s lékařem - úhrada samostatně jak uvedeno v bodě A.

 • C)
  SPG - BALÍČEK ver. C

  SPERMIOGRAM + KOMPLEXNÍ SEX. VYŠETŘENÍ ZACÍLENÉ NA PLODNOST + TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ + TĚLESNÉ ANDROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POHLAVNÍCH REPRODUKČNÍCH ORGÁNŮ + BALÍČEK KOMPLEXU HORMONŮ FERTILITY: vše za mimořádnou cenu celkem 8950,-Kč]
  2-3 návštěvy: 1-2) Převzetí biolog. materiálu + úvodní vyš. včetně tělesného sex.-andrologického vyšetření
  + balíček vyšetření hormonů včetně odběrů krve
  3) návštěva ordinace pro výsledky vyšetření a jejich interpretace lékařem s edukací a poučením a doporučením dalších možností a forem léčby. (Po dohodě možno i s partnerkou).
  Plodnost není nejvhodnější hodnotit pouze laboratorním vyšetřením ejakulátu a spermií bez osobního a bez andrologického vyšetření pacienta. Je třeba vyhodnotit i tělesné vyšetření pohlavních orgánů a celkový zdravotní stav muže včetně hormonů. Jen tak je možno se VČAS vyjádřit k možnostem a formám léčby a pravděpodobnosti úspěchu léčby.
  Následně je vhodné včas uvažovat i o léčbě celého páru jako o léčbě celé biologické jednotky, protože fertilizační biologické potenciály muže a ženy se mohou kumulovat, ale častěji v lepším případě i vzájemně kompenzovat. Mimo uvedené nelze opomíjet i jiné okolnosti, zdravotní, vztahové, sociální, osobnostní atp. Se vyhodnocením vaší fertility vás lékař poučí o možnostech a formách další léčby včetně doporučení centra asistované reprodukce.

 • Dle závěrů výše uvedených vyšetření je možno uvažovat o vhodnosti DOPLNĚNÍ VYŠETŘENÍ:
  * Tumor-markerů prostaty - PSA ( je již součástí vyšetření ve variantě D) * Často bývá také vhodné podstoupit vyšetření HORMONŮ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, nejlépe u muže i ženy.

  CENY jsou po dohodě lékař - pacient se zohledněním předchozích vyšetření a návštěv a se zohledněním aktuálních cen laboratoří + klinická vyšetření a edukace. Pacient je vždy informován aktuálně před platbou bezprostředně před odběrem krve a biologického materiálu. Odběrem krve a biologického materiálu a zálohovou platbou dává pacient souhlas s cenovou relací za všechny objednané výkony.


  *** STD ***

  VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI:

VYŠETŘENÍ NA POHLAVNÍ CHOROBY - SCREENING - LABORATORNÍ BALÍČEK NA 18 PATOGENŮ STD + KLINICKÉ VYŠETŘENÍ V ORDINACI:
Vyšetření na STD - pohlavně přenosná onemocnění - pohlavní choroby. Cena je odvislá od aktuálních cen laboratoří a rozsahu služeb v ordinaci. Poskytujeme pouze uvedenýscreeningový soubor vyšetření, (nikoliv jednotlivé vyšetření samostatně), tj. poskytujeme níže uvedený KOMPLEX - KLINICKÉ VYŠETŘENÍ + KOMPLEX LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ na STD Celkem 3 návštěvy, obvykle 1. a 2. se mohou situačně kumulovat: Soubor vyšetření včetně administrativy obsahuje:
1) úvodní sexuologické vyšetření zaměřené na STD včetně depistáže se zohledněním legislativy, kterému předchází nezbytná písemná Dohoda včetně GDPR
2) tělesné vyšetření
3) návštěva s odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením
4) soubor 18ti laboratorních vyšetření včetně přesné a citlivé metody PCR stanovením patogenů dle jejich DNA v biologickém materiálu. Více viz samostatný článek STD
5) 1x vyšetření s interpretací výsledků (obvykle se jedná o 2. nebo 3. návštěvu obsahem a samostatnou cenou odpovídající kontrolnímu až cílenému vyš.)
6) poučení o zákonných opatřeních při STD a poučení o předcházení STD
7) protokol s výpisem a vyhodnocením uvedených vyšetření

Případná léčba je doporučena k řešení do specializované venerologické ambulance (krajské nebo okresní nemocnice dle spádu), zejména v případě onemocnění s povinností hlášení. Léčbu bez povinnosti hlášení poskytovanou v privátní ordinaci si pacienti připlácejí jako cílené sexuologické vyšetření a to včetně následných kontrolních vyšetření včetně kontrolního laboratorního vyšetření - hradí se předem zálohově při odběru biologického materiálu.

***
 • INFORMATIVNÍ POHOVOR (ne vyšetření) S BLÍZKÝMI OSOBAMI PACIENTA 1450 až 2000,-Kč

  Časovka 20 až 40 minut včetně 10ti minut na zápis). Lze realizovat pouze proti předložení písemného a ověřeného souhlasu pacienta.

 • Krácený minimální kontakt registrovaného pacienta ve zdrav. zařízení do 3-10 minut (+čas na adm. dokumentace) 50,-Kč až 400,-Kč
 • VÝPIS Z DOKUMENTACE NA PŘÁNÍ PACIENTA: od 1400,-Kč

  Časovka za každých započatých každých 40 minut + za každých započatých 30 min. + 50,-Kč za každou stranu písemnosti.
  Jedná se o výpis z dokumentace na přání pacienta, tj. za úhradu jako samoplátci. Výpis se objednává proti nevratné záloze předem, předání pak dohodou na den a časovku)

 • Požádá-li jiný lékař písemně o zaslání výpisu pacienta (pojištěnce s námi smluvní pojišťovny v době realizace vyšetření) na adresu jeho ordinace, hradí výpis smluvní pojišťovna.
  Pacient však musí k požadavku výpisu poskytnou písemný souhlas osobně v sex. ordinaci včetně sepsání protokolu GDPR. Tj. + administrační poplatek 250,-Kč.
  (Není-li výpis na vlastní žádost pacienta, registrovaným výkony 01040 (do 30 min.) hradí smluvní zdr. pojšťovna. Ostatní za přímou platbu 1400,-Kč jak je uvedeno výše)

 • EDUKACE LÉKAŘE JINOU POVĚŘENOU OSOBOU cca 3000,-Kč

  proti řádnému písemnému dokladu stvrzeným a notářsky ověřeným souhlasným podpisem pacienta. Každá započatá hodina á 3000,-Kč včetně času sepsání protokolu o této návštěvě (10 minut z každých 30 minut). Časovku včetně jejího rozsahu je třeba domluvit předem se závazným objednáním. Tj. hradí se předem 3000Kč za 40 min. čistého času edukace + 10-15 min. admin.


 • Administrativní poplatek, dobrovolný příspěvek, dohodou s pacientem

  Roční administrativní poplatek, příspěvek, dohodou s pacientem, případně sponzorská smlouva

ROČNÍ ADMINISTRATIVNÍ PŘÍSPĚVEK NEPLATÍ, NEBO MAJÍ SLEVU:

 • Pacienti při první návštěvě ordinace, pokud není pacient ihned převzat do systematické péče po dohodě s lékařem.
 • Nepracující starobní důchodci (nad 65 let) a pacienti v plném invalidním důchodu - sleva 50%
 • Děti a mladiství do 18 let - neplatí.
 • Pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem - neplatí
 • Pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů - neplatí.

  ROČNÍ ADMINISTRATIVNÍ PŘÍSPĚVEK není úhradou za léčebnou či preventivní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Naše NZZ nedotuje žádná instituce. Je to poplatek za činnost a prostředky, které pojišťovny nehradí přiměřeně, nebo nehradí vůbec, na náklady spojené s navýšenou činností administrativní a organizační povahy a s navýšenými materiálně technickými náklady včetně energií a s tím i náklady situačně spojené v důsledku zvýšené časové náročnosti a s náklady na snížení zdravotních rizik (covid atp.),vše dohodou s pacientem.
  Tento příspěvek je vhodné pacientem uhradit při jeho převzetí do péče obvykle při první návštěvě a následně vždy po uplynutí 11 až 12 měsíců, nejlépe současně s aktualizací Dohody včetně GDPR.
  Příspěvek je určen i na nadstandardní jednorázový materiál včetně ochranných pomůcek, roušek, včetně jednorázových ochranných pomůcek, odběrových setů a vyšetřovacích zrcadel včetně jejich zákonem povinné ekologické likvidace. Příspěvek částečně kompenzuje navýšení činností administrativní a organizační povahy omezující časovku určenou pro pacienta, což se lékař dle možností snaží pacientovi přizpůsobit.
  Toto není úplný výčet navýšených administrativně-technických služeb našeho klinického zařízení včetně a zejména k tomu nezbytných materiálně-technických prostředků, pravidelných servisů, obnovy certifikátů atp.
  Naši přispívající klienti využívají službu telefonické recepce, která jim zajišťuje bezproblémové objednávání na den a časovku a tím i maximální diskrétnost a soukromí a flexibilní možnost objednání a kratší objednací lhůty, včasné informování o změnách na straně poskytovatele péče - vše se zohledněním osobních údajů dle GDPR.
  Obvykle objednáváme pacienty do ordinace do 2 až 3 měsíců, příspěvkovým pacientům se snažíme vyhovět co nejdříve, případně do 2-4 týdnů, nebo se snažíme vyhovět s e- recepty. E-RECEPTY příspěvkovým pacientům zasíláme cestou sms za předpokladu aktuální indikace požadované medikace a dodržování pravidelných doporučených kontrol v ordinaci. - Jinak e- recepty neodesíláme! S e-recepty šetříte svůj drahocenný čas o dojíždění do ordinace. Nemusíte žádat zaměstnavatele o propustku...
  Každý pacient má právo příspěvek odmítnout.
  Poskytnutí zdravotní (léčebně-preventivní) péče hrazené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění tedy není podmíněno zaplacením poplatku:
  Klienti neplatící poplatek
  jsou i nadále v péči našeho zdravotnického zařízení a zdravotnické výkony jsou jim poskytovány s omezením, tj. pouze v rozsahu omezeném smluvní pasportizací příslušné zdravotní pojišťovny + za vyšetřovací materiál a pomůcky si připlácejí:
 • Pro objednávání nemají možnost využít všechny výhody služby recepce. Termín kontroly sděluje ošetřující lékař na konci každé návštěvy. Nicméně v případě nějaké změny z naší strany (pracovní neschopnost zaměstnance, služební cesta, technické problémy prostor apod.) nemůžeme zaručit, že se informace k Vám dostane.
 • V případě mimořádného přerušení ordinace např. kontrolními orgány nebo v případě naléhavého upřednostnění jiného pacienta v důsledku akutního zhoršení jeho zdravotního stavu může být vaše časovka posunuta i o několik hodin a navíc je třeba dodržet podmínky diskrétnosti k objednaným pacientům a tyto pacienty upřednostnit. V takovém případě se ovšem vynasnažíme s vámi dohodnout, abyste byl/a ošetřen/a stejný den.
 • Neposíláme elektronický recept mailem ani SMS – Obdržíte tištěný papírový recept pouze při osobní návštěvě ordinace v řádně předem dohodnutém termínu.
 • Upozornění – Pro všechny pacienty přitom platí povinnost uhradit ordinaci náklady, které vzniknou důsledkem toho, že se pacient bez správné a včasné omluvy nedostaví na plánované vyšetření. Tato povinnost vyplývá z dokumentu Práva a povinnosti pacientů.
**********************************************************
 • POZOR! Změny cen výkonů jsou vyhrazeny, ZÁVAZNÝ JE AKTUÁLNÍ CENÍK k datu poskytnuté služby a v písemné formě je dostupný k nahlédnutí v čekárně ordinace na vyžádání, u sestry nebo u lékaře, nebo situační dohodou s lékařem, který vás případně poučí před každým výkonem o jeho obsahu i ceně za přímou platbu.

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627